Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder `My Bash`: de onderneming die onder de handelsnaam `My Bash` gedreven wordt en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Tilburg onder nummer 56913354.
Onder `klant` wordt verstaan: eenieder die via een van de websites van My Bash een overeenkomst aangaat met My Bash (zie 3.2).
Onder `orderbevestiging` wordt verstaan: de orderbevestiging zoals omschreven in artikel 3.2 van deze voorwaarden.
Onder `Artikel` wordt verstaan: het artikel of de artikelen die door het sluiten van een overeenkomst tussen My Bash en de klant door of via www.mybash.nl of www.mybash.eu sieraden binnen een overeengekomen termijn geleverd dienen te worden en waarvoor een bepaalde prijs betaald dient te worden.
Onder `Voorwaarden` wordt verstaan: deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opvraagbaar via de website: www.mybash.nl.
De opbouw van de website: www.mybash.nl zorgt ervoor dat gedeponeerde voorwaarden nooit kunnen worden verwijderd, er kunnen enkel
nieuwe versies worden toegevoegd.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de websites My Bash gesloten worden en waarbij My Bash partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en My Bash middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert de klant deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door My Bash worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van My Bash worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 My Bash heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van My Bash zijn vrijblijvend, totdat een orderbevestiging is ontvangen. Indien My Bash de aankoopprijs van het artikel dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van uitspraak van de rechter, zal de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte worden gesteld. Deze heeft in dat geval de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan My Bash te melden.
3.2 De overeenkomst tussen My Bash en de klant komt tot stand op het moment nadat deze laatste:
* (a) een bestelling heeft geplaatst op een van de websites van My Bash middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website;
* (b) hierop van My Bash op zijn of haar e-mailadres een bevestiging heeft ontvangen dat My Bash de bestelling heeft ontvangen (de `orderbevestiging`). Indien van My Bash in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst nagekomen wordt, zal de orderbevestiging niet verstuurd worden. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.
3.3 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
* (a) een omschrijving van het artikel dat door de klant gekocht is en het aantal van die gekochte artikelen;
* (b) de prijs van het artikel;
* (c) de naam; het adres waar het (de) artikel(en) naar toe gestuurd word(t)(en) (geen postbus), en het
factuuradres (indien anders dan woonadres en/of afleveradres; ook geen postbus);
* (d) het e-mailadres en telefoonnummer van My Bash waar de klant met vragen over zijn of haar bestelling terecht kan.
3.4 De administratie van My Bash geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan My Bash verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door My Bash verrichte leveringen. My Bash erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

4. BETALINGEN

4.1 Bestellingen kunnen worden betaald volgens de door My bash aangeboden methoden. My Bash behoudt zich het recht voor deze methoden te wijzigen, echter niet midden in een leveringsprocedure.
4.2 Op het moment dat je de bestelling plaatst, wordt je bestelling in ontvangst genomen. Je ontvangt altijd een bevestiging van de bestelling per e-mail. Hierop vind je het totaalbedrag van de bestelling inclusief de verzendkosten en de betalingsgegevens. Wanneer je via iDeal betaalt, is deze e-mail enkel een bevestiging. De bestelde artikelen blijven eigendom van  tot aan de betalingsverplichting is voldaan, tevens behoudt My Bash zich het recht voor de bestelling eenzijdig te annuleren indien de betaling na vijf werkdagen niet is ontvangen. Het bestelde artikel of de bestelde artikelen worden dan weer via de site(s) ter beschikking gesteld.
4.3 Er worden geen artikelen onder rembours verzonden.

5. TRANSPORT EN TRANSPORTKOSTEN

5.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro`s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
5.2 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan je vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte en het land van bestemming. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terugbetaald. My Bash behoudt zich het recht de voorwaarden ten aanzien van de verzendkosten te wijzigen, echter nooit bij een lopende bestelling.
5.3 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde artikel is voor My Bash. Op het moment van aflevering van het artikel gaat het risico van het artikel op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door My Bash sieraden kunnen worden uitgesloten.

6. LEVERTIJD

6.1 De levertijd van het artikel bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter als is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en My Bash. De door My Bash opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door My Bash overschreden wordt, zal My Bash de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan My Bash te melden.
6.3 De betalingen die de klant heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden dan door de klant wordt ontbonden, zal My Bash binnen 10 werkdagen nadat ze de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
6.4 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland (tenzij de klant hierover aparte schriftelijke afspraken heeft gemaakt met My Bash).

7. AFKOELINGSPERIODE

7.1 Nadat de klant het door hem of haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft hij of zij de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met My Bash te ontbinden. Hij of zij hoeft hiervoor geen reden op te geven.
7.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient hij of zij dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan My Bash te melden. Hij of zij dient het product dan onmiddellijk terug te sturen naar My Bash, op de manier die is omschreven in de bij het artikel gevoegde brief. De klant draagt zelf de kosten van en het risico voor het retourzenden. Wanneer de klant een artikel retour zendt op een manier die niet
overeenkomt met de door My Bash aangegeven procedure, verspeelt hij of zij alle rechten op terugbetaling wanneer het artikel niet of beschadigd terugkomt.
7.3 De betalingen die de klant heeft verricht op het moment dat hij of zij de overeenkomst met My Bash ingevolge artikel 7.1 en 72 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal My Bash binnen 7dagen nadat My bash het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan hem of haar terugbetalen.
7.4 My Bash behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de klant (anders dan die van My Bash of de leverancier van het product) is beschadigd.
7.5 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van My Bash schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor diens risico komt, zal My Bash de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. My Bash heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

8. NIET GOED, GELD TERUG

8.1 Indien binnen 7dagen nadat de klant het artikel heeft ontvangen, het artikel een gebrek blijkt te vertonen, heeft de klant twee mogelijkheden:
(a) hij of zij kan My Bash schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het artikel; of
(b) hij of zij kan de overeenkomst met My Bash ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) te melden.
8.2 Indien de klant My Bash vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het artikel, moet hij of zij het artikel aan My Bash terugsturen. My Bash zal binnen 5 dagen na de terugontvangst beoordelen of het artikel te herstellen is, en de klant dit schriftelijk meedelen. Is dit het geval, dan zal My Bash het binnen 20 werkdagen na ontvangst, (doen) herstellen of vervangen en aan de klant terugsturen. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het artikel, en het aan de klant
terugsturen van het artikel, komen voor rekening van My Bash, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het artikel dan wel het gebrek aan het artikel aan de klant te wijten is of anderszins voor diens rekening en risico is. In dat geval is My Bash niet verplicht het gebrek aan het artikel te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het artikel. My Bash zal het artikel dan in dezelfde toestand terugzenden als die waarin zij het product van de klant ontvangen heeft. Is het artikel niet herstelbaar, en is de reden hiervan de klant op geen enkele manier verwijtbaar, dan kan hij of zij kiezen of hij of zij het terug wil ontvangen, dan wel zijn of haar geld terug wenst. Op dat moment treedt artikel 7.3 in werking
8.3 Indien de klant de overeenkomst op basis van artikel 8.1(b) ontbindt, dient hij of zij het artikel onmiddellijk aan My Bash te retourneren, op de door My Bash aangegeven wijze. De kosten van retourzending zijn voor rekening van My Bash. De aankoopprijs van het artikel zal binnen 10 werkdagen op de rekening van de klant teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

9. GARANTIES

9.1 Op de door My Bash geleverde producten bestaat wettelijke garantie.
9.2 Garantie op artikelen vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van My Bash wijzigingen zijn aangebracht of geprobeerd zijn aan te brengen. De garantie vervalt ook wanneer je het artikel hebt gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

10. KLACHTEN

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door My Bash serieus in behandeling worden genomen.
10.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken aan My Bash (gegevens staan vermeld in artikel 12 van deze Voorwaarden).
10.3 My Bash zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. My Bash zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten..

11. PRIVACY

11.1 De persoonsgegevens die My Bash registreert, worden uitsluitend gebruikt om de gesloten overeenkomst te kunnen nakomen. Pas na vooraf verkregen toestemming kan My Bash deze gegevens ook gebruiken om de klant persoonlijk gerichte aanbiedingen te doen.
11.2 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die de klant zelf invult in het bestelformulier wanneer hij of zij een artikel bestelt of heeft besteld.
11.3 My Bash zal persoonlijke gegevens van klanten niet aan derden verstrekken.
11.4 De klant kan zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan My Bash te richten. My Bash zal hem of haar dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van de bij My Bash aanwezige persoonsgegevens. Indien de klant van mening is dat zijn of haar persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient hij of zij dit schriftelijk (via brief of e-mail) te melden, waarbij hij of zij aangeeft dat de persoonsgegevens
verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien de klant wenst dat zijn of haar persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld worden, geeft hij of zij in het bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van die persoonsgegevens aan. My Bash zal in alle gevallen de instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij het bedrijf hiertoe niet in staat is. In dat geval zal My Bash de persoonsgegevens uit het bestand verwijderen.

12. KLANTENSERVICE VAN My Bash

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met: My Bash, Kennedylaan 13, 5051 XD Goirle, telefoon 06-18516428, e-mail: info@mybash.nl.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Indien door My Bash geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van My Bash jegens jou beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 is geregeld.
13.2 De aansprakelijkheid van My Bash voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door jou zelf.
13.3 My Bash sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van My Bash, waaronder de website, door een derde.
13.4 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
13.5 De administratie van My Bash geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou gedane aanvragen en/of bestellingen. Je erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
13.6 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. My Bash zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN

14.1 Op alle overeenkomsten gesloten met My Bash is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Indien er een geschil ontstaat tussen de klant en My Bash naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen de klant en My Bash, kan de klant de Consumentenbond verzoeken om hierin te bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo`n bemiddeling niet rechtvaardigt.
14.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Tilburg bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij de klant binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via brief of e-mail) aan My Bash meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.