retourneren

Producten die teruggestuurd dienen te worden, om welke reden dan ook, kunnen verzonden worden naar:

Chicks from Heaven
Guido Gezellelaan 122
5051 MH, Goirle

1 Indien binnen 7dagen nadat de klant het artikel heeft ontvangen, het artikel een gebrek blijkt te vertonen, heeft de klant twee mogelijkheden:
(a) hij of zij kan Chicks from Heaven schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het artikel; of
(b) hij of zij kan de overeenkomst met Chicks from Heaven ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) binnen 5 werkdagen te melden te melden. Poststempel op het pakket is bindende datum.
2 Indien de klant Chicks from Heaven vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het artikel, moet hij of zij het artikel binnen 5 werkdagen aan Chicks from Heaven terugsturen. Poststempel op pakket is bindend. Chicks from Heaven zal binnen 5 dagen na de terugontvangst beoordelen of het artikel te herstellen is, en de klant dit schriftelijk meedelen. Is dit het geval, dan zal Chicks from Heaven het binnen 20 werkdagen na ontvangst, (doen) herstellen of vervangen en aan de klant terugsturen. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het artikel, en het aan de klant
terugsturen van het artikel, komen voor rekening van Chicks from Heaven, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het artikel dan wel het gebrek aan het artikel aan de klant te wijten is of anderszins voor diens rekening en risico is. In dat geval is Chicks from Heaven niet verplicht het gebrek aan het artikel te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het artikel. Chicks from Heaven zal het artikel dan in dezelfde toestand terugzenden als die waarin zij het product van de klant ontvangen heeft. Is het artikel niet herstelbaar, en is de reden hiervan de klant op geen enkele manier verwijtbaar, dan kan hij of zij kiezen of hij of zij het terug wil ontvangen, dan wel zijn of haar geld terug wenst. Op dat moment treedt artikel 7.3 van de algemene voorwaarden in werking
3 Indien de klant de overeenkomst op basis van artikel 1(b) ontbindt, dient hij of zij het artikel binnen 5 werkdagen aan Chicks from Heaven te retourneren, op de door Chicks from Heaven aangegeven wijze. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant. De aankoopprijs van het artikel zal binnen 10 werkdagen op de rekening van de klant teruggestort worden. Artikel 6.5 van de algemene voorwaarden is op dit artikellid van toepassing.

 

AFKOELINGSPERIODE

1 Nadat de klant het door hem of haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft hij of zij de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Chicks from Heaven te ontbinden. Hij of zij hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient hij of zij dit schriftelijk (via e-mail of brief) binnen 5 werkdagen aan Chicks from Heaven te melden. Hij of zij dient het product dan binnen 5 werkdagen terug te sturen naar Chicks from Heaven. Poststempel op het pakket is bindende datum. De klant draagt zelf de kosten van en het risico voor het retourzenden. Wanneer de klant een artikel retour zendt op een manier die niet
overeenkomt met de door Chicks from Heaven aangegeven procedure, verspeelt hij of zij alle rechten op terugbetaling wanneer het artikel niet of beschadigd terugkomt.
3 De betalingen die de klant heeft verricht op het moment dat hij of zij de overeenkomst met Chicks from Heaven ingevolge artikel 1 en 2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Chicks from Heaven binnen 7dagen nadat Chicks from Heaven het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan hem of haar terugbetalen.
4 Chicks from Heaven behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de klant (anders dan die van Chicks from Heaven of de leverancier van het product) is beschadigd.
5 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Chicks from Heaven schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor diens risico komt, zal Chicks from Heaven de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Chicks from Heaven heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.