Verzenden

LEVERTIJD

1 De levertijd van het artikel bedraagt onder normale omstandigheden 48 uur. Onder speciale omstandigheden of onverhoopte vertraging kan dit oplopen tot maximaal 30 werkdagen na ontvangst van betaling, of zoveel korter als is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en My Bash. De door My Bash opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door My Bash overschreden wordt, zal My Bash de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan My Bash  te melden.
3 De betalingen die de klant heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden dan door de klant wordt ontbonden, zal My Bash binnen 10 werkdagen nadat ze de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
4 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland (tenzij de klant hierover aparte schriftelijke afspraken heeft gemaakt met My Bash).